KONSULTACJE, MEDIACJE I PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacje psychologiczne są pierwszym krokiem na drodze do rozpoznania problemów i trudności klienta, próby określenia przyczyn i zebrania oczekiwań co do pomocy specjalistycznej. To krótkoterminowa forma pomocy, która może dostarczyć klientom niezbędnych informacji do poradzenia sobie z nurtującymi kwestiami, może też być wstępem do głębszego leczenia psychoterapeutycznego lub pomóc znaleźć odpowiedzi na tematy dotyczące kwestii zawodowych, wychowawczych czy relacyjnych.

Konsultacje psychologiczne są niezbędnym działaniem mającym na celu wstępne rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej klienta. Czasami do przeprowadzenia pełnej diagnozy i uzyskania niezbędnych informacji ułatwiających dalszą pracę z klientem potrzeba więcej niż jednego spotkania.

Konsultacje psychologiczne są skierowane do osób, które potrzebują porady i wskazówek w następujących obszarach:

 • doświadczaniu emocji i myśli, które sprawiają nadmierne cierpienie i utrudniają codzienne życie (stany lękowe, spadki nastroju, objawy depresji, nadmierna złość),
 • problemy w relacjach partnerskich – konflikty, zdrada, rozstanie,
 • problemy w budowaniu relacji interpersonalnych,
 • problemy, z którymi ludzie nie chcą być sami, np. żałoba, strata,
 • brak poczucia własnej wartości,
 • skłonność do uzależnień własnych lub bliskich,
 • nieumiejętność radzenia sobie z trudnym, traumatycznym przeżyciem,
 • przewlekły lub ostry stres,
 • trudne doświadczeniami z okresu dzieciństwa, które mają wpływ na codzienne funkcjonowanie,
 • problemy z dorastającymi lub już dorosłymi dziećmi i brakiem rozwiązań w tym obszarze.

Konsultacje psychologiczne skierowane są do każdej osoby lub pary i rodziny zgłaszającej się do naszego ośrodka, sesja konsultacji trwa 60 minut.

PSYCHODIETETYKA

Psychodietetyka to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, łącząca elementy psychologii, dietetyki i medycyny. Ukierunkowana jest na pomoc pacjentom z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi, którzy utracili kontrolę nad jedzeniem: „zajadają” stres, napięcie, emocje, problemy, są po wielu niepowodzeniach w odchudzaniu się za pomocą różnorodnych diet. Skierowana jest do osób, które zdecydowały się zmienić swój sposób odżywiania, ale brakuje im rzetelnej wiedzy, wsparcia, motywacji. Ponadto pacjentom z zaburzeniami odżywiania np. anoreksją, bulimią, zespołem gwałtownego objadania się.

Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny i holistyczny. Główny nacisk kładziemy na aspekt psychologiczny, na zrozumienie źródła problemów, gdyż tylko pełne ich przepracowanie daje podstawę trwałości efektów. Dokładamy wszelkich starań, aby pacjenci odnosili zamierzone efekty i realizowali swoje cele. Priorytetem jest zdrowie pacjentów oraz zbudowanie motywacji do wprowadzenia trwałych zmian.

Sesja psychodietetyki trwa 50 minut.

PORADNICTWO RODZINNE

Współczesna rodzina mierzy się dziś z wieloma trudnościami i problemami, przechodzi przez kryzysy, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie istniały, co w dużej mierze związane jest ze zmianami społeczno – kulturowymi naszego społeczeństwa. Kryzys nie oznacza ostatecznego końca, przegranej walki, czy kresu relacji. Kryzys nie jest sytuacją bez wyjścia, ale z pewnością może być decydującym zwrotem, miejscem przełomu, punktem, który może być tak samo destruktywny jak i budujący , a zależy to tylko od osób, które ten system tworzą. W związku ze zmianami jakich doświadczamy, mówi się o kryzysie relacji, kryzysie związków i rodziny.

Poradnictwo rodzinne i wychowawcze odpowiada na potrzeby współczesnej rodziny. Jest formą krótszej lub dłuższej pomocy psychologicznej skierowanej do rodziców z dziećmi zarówno małymi jak i tymi dorastającymi.

Celem poradnictwa najczęściej jest:

 • określenie sytuacji problemowej,
 • wspólne znalezienie sposobów rozwiązania problemów występujących w rodzinie.
 • ustalenie z rodziną optymalnych dróg rozwoju i zmiany.

Poradnictwo skierowane jest zarówno do poszczególnych osób jak i całych rodzin, sesja trwa 50 minut.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE PAR I MAŁŻEŃSTW

Trudności i problemów wynikających z bycia razem jest wiele, jednak podjęcie działań w odpowiednim czasie może zapobiec najgorszemu, czyli rozstaniu.

Poradnictwo skierowane do par i małżeństw jest krótkotrwałą formą pomocy, która:

 • ma na celu pomoc w rozwiązaniu bieżących trudności, które wynikają z nieumiejętności komunikacji, niewłaściwego zrozumienia partnera, negatywnego wpływu okoliczności, które powodują narastający stres i brak bezpieczeństwa,
 • służy przeprowadzeniu wstępnej diagnozy problemu i znalezieniu najlepszej formy dalszego wsparcia, np. terapii par lub warsztatów wzmacniających więzi.

Z poradnictwa skorzystać mogą pojedyncze osoby mające trudności w związku jak i pary/małżeństwa. Sesja poradnictwa trwa 50 minut.

MEDIACJE RODZINNE

Mediacje to metoda pozasądowego rozwiązywania konfliktów i sporów, przy pomocy bezstronnego i neutralnego pośrednika, nazwanego mediatorem. Jedną z podstawowych zasada mediacji jest dobrowolność, co oznacza, że każda ze stron musi na nie wyrazić zgodę. Mediacje rodzinne to szczególnie wrażliwy i emocjonalny rodzaj mediacji z uwagi na więzi łączące partnerów i często dzieci. W celu zapobiegania przykrym doświadczeniom na drodze sądowej, wiele osób decyduje się na wypracowanie wspólnych satysfakcjonujących i akceptowalnych przez obie strony rozwiązań w atmosferze poufności, prywatności oraz bez presji powodowanej rozprawą sądową. Mediator rodzinny posiadający wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny w sytuacji konfliktowej oraz technik skutecznej komunikacji, czuwa nad przebiegiem procesu zmierzającego do ostatecznego porozumienia stron. Mediacje umożliwiają stronom usłyszenie i dostrzeżenie wzajemnych trosk, obaw, interesów i potrzeb, co nie zawsze jest możliwe na sali sądowej. Mediatora obowiązuje poufność, również w stosunku do sądu. Informacje uzyskane w trakcie mediacji mają służyć jedynie do wypracowania porozumienia i nie mogą być wykorzystywane w rozprawie sądowej.

Z mediacji można skorzystać zarówno w trakcie już rozpoczętego postepowania sądowego, jak i przed złożeniem pozwu w sądzie. W tym drugim przypadku ugodę zawartą i spisaną przed mediatorem można zatwierdzić w sądzie, tak aby uzyskała moc prawną ugody sądowej.

Czas trwania mediacji rodzinnej to średnio 3-7 sesji, każda po 1,5 godziny.

KONSULTACJA Z SEKSUOLOGIEM

Seksuolog- to specjalista zajmujący się życiem płciowym człowieka, diagnozą i terapią zarówno psychicznych jak i somatycznych objawów zaburzeń i dysfunkcji seksualnych. Pomoc psychologa – seksuologa jest skierowana do osób, które mają trudności w relacjach (w ich nawiązywaniu i komunikacji w sferze seksualnej), nie są zadowolone z jakości własnego życia seksualnego, doświadczają dyskomfortu w trakcie kontaktów seksualnych, nie akceptują swojej orientacji seksualnej lub są jej niepewne, są zaniepokojone własnym funkcjonowaniem seksualnym, zmagają się z uzależnieniami od pornografii i cyberseksu. Prowadzone sesje terapeutyczne dotyczą nie tylko funkcjonowania seksualnego, lecz również innych sfer życia pacjenta. Seksualność bowiem nie jest wyizolowanym elementem doświadczenia człowieka, ale przenika i współtworzy każdy obszar ludzkiej egzystencji. W sytuacji gdy pacjent doświadcza problemów w tym obszarze, poradnictwo i terapia mogą pomóc w zrozumieniu i rozwiązaniu występujących trudności oraz umożliwić budowanie satysfakcjonujących i bezpiecznych relacji partnerskich.

Konsultacja trwa 50 minut.