PSYCHOTERAPIA I TERAPIA

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna to dłuższa i głębsza forma pomocy, w trakcie której klient ma szansę przyjrzeć się swoim problemom z różnej perspektywy, zobaczyć w jaki sposób to co obecnie przeżywa może być połączone z wydarzeniami z przeszłości, poznać swoje potrzeby, zobaczyć w jaki sposób to co przeżywa powstrzymuje go przed dokonaniem ważnych zmian w życiu. Wszystko to odbywa się w bezpiecznej i spokojnej relacji z terapeutą, który towarzyszy klientowi w zachodzącym procesie.

W zasadzie każda psychoterapii indywidualna ma inny przebieg, ponieważ każdy doświadcza innych trudności i inaczej na nie reaguje. Dlatego psychoterapeuta „szyje na miarę” proces psychoterapii i na bieżąco reaguje na zmiany jakie zachodzą w życiu klienta, dostosowuje tempo pracy, dba o samopoczucie, proponuje odpowiednie metody i techniki pracy terapeutycznej.

Przy wsparciu terapeuty klient ma szansę minimalizować negatywny wpływ często traumatycznych doświadczeń, poznawać i wzmacniać pozytywne przekonania na swój temat, uczyć się twórczego i prawidłowego funkcjonowania w codziennych sytuacjach, budować prawidłowe i satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi.

Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest konsultacjami wstępnymi i skierowana jest do osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia., sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

PSYCHOTERAPIA PAR

To proces oparty na współpracy i zaangażowaniu obojga partnerów. To na ile terapia małżeńska będzie skuteczna w dużej mierze zależy od dwóch osób, ich nastawienia, motywacji i chęci pracy nad sobą w relacji. Plan pracy nad poprawą jakości w związku wytyczają oczekiwania jakie partnerzy mają wobec siebie i terapii.

Terapia par koncentruje się wokoło zrozumienia źródeł dotychczasowych trudności, dostrzeżeniu i przepracowaniu schematów kształtujących destrukcyjne myśli i postawy, nabyciu umiejętności pozwalających na samodzielne radzenie sobie z problemami i rozwiazywaniu konfliktów.

Terapia par i małżeństw skierowana jest do osób, które chcą poradzić sobie z narastającymi od dłuższego czasu trudnościami, poprawić komunikację w związku, odzyskać bliskość i zaufanie.

Sesja terapeutyczna par i małżeństw trwa 60/90 minut.

TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach to forma pomocy krótkoterminowej, która skupia się w znacznym stopniu na teraźniejszości i przyszłości, nie szuka przyczyn występujących problemów w przeszłości, ale skupia się na poszukiwaniu rozwiązania na „tu i teraz”. Celem terapii jest jak najszybsze i najbardziej efektywne wypracowanie sposobu poradzenia sobie z trudną sytuacją. Współpraca terapeuty i klienta skupia się na obszarach zdrowia emocjonalnego i psychicznego, uświadomieniu sobie swoich potrzeb, możliwości osiągania postawionych celów, szukaniu mocnych stron i zasobów klienta. W procesie tym dużą rolę odgrywa koncentracja na tym, co się sprawdza i jest dostępne w danej osobie jak i jej otoczeniu, na mocnych stronach i skutecznych rozwiązaniach, które generuje sam klient.

Podejście to oparte jest na przekonaniu, że to klient posiada wystarczającą wiedzę, umiejętności i zasoby, aby najpierw stworzyć obraz preferowanej przyszłości, a następnie przez odpowiednie działania osiągnąć zakładane cele. Zatem istotą tej metody jest uznanie kompetencji klienta, koncentracja na jego osobie i potencjale, uświadomienie jego potrzeb i celów, co z kolei wyznaczy mu wizję pożądanej przyszłości.

Filozofia centralna Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach opiera się na poniższych założeniach:

  • Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego
  • Jeśli coś działa – rób tego więcej
  • Jeżeli coś nie działa, nie rób tego więcej – rób coś innego

Czas trwania terapii od kilku do kilkunastu spotkań, sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Indywidualna terapia osób uzależnionych to wieloetapowy proces leczenia w dużej mierze oparty na relacji terapeutycznej zbudowanej na szczerości, szacunku, otwartości i zaufaniu pomiędzy klientem i terapeutą.

Ostatecznym celem terapii jest wypracowanie mechanizmów, które pozwolą utrzymać abstynencję i czerpać satysfakcję z życia z dala od substancji uzależniających. W konsekwencji w czasie terapii klient uzyskuje większą wiedzę o sobie, swoich potrzebach, zaczyna rozpoznawać, nazywać i rozumieć emocje, które są częścią jego życia, uczy się wyłapywać myśli, które kształtują jego samego i świat, który tworzy.

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA DZIECI Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia pedagogiczna – to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych, wychowawczych i dydaktycznych, mające na celu usunięcie przyczyn i objawów oraz trudności w uczeniu się. Prowadzi do wyrównywania różnic rozwojowych u dziecka w zakresie zdolności intelektualnych, wykorzystania wiedzy o otaczającym świecie, poprawy w działaniach praktycznych oraz w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego.

Terapia pedagogiczna to zajęcia oparte na cyklu specjalnie przygotowanych ćwiczeń wspierających umiejętności pisania i czytania. Efektem podejmowanych działań jest m.in. wydłużanie czasu koncentracji uwagi, kształtowanie zdolności wypowiedzi, prowadzenie rozmowy, przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej oraz kształtowanie postawy empatii i zrozumienia. W trakcie terapii pomagamy dziecku w sposób indywidualny i kompleksowy uwierzyć we własne siły i możliwości, pracując nad zwiększeniem motywacji oraz zaangażowania.

Dodatkowo zajęcia wzbogacone są o elementy integracji sensorycznej co umożliwia integrowanie systemów sensorycznych z rozwojem psychofizycznym i stymulowanie prawidłowego rozwoju.

Sesja terapii pedagogicznej trwa 50 minut.